Ontstaan van de vereniging

Al langere tijd was er vanuit de docenten van de minor en cursus Fundraising, Grantmaking & Sponsoring (hierna: minor/cursus FG&S) behoefte aan de oprichting van een alumnivereniging: een vereniging waar alumnistudenten en -cursisten elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen, maar ook een vereniging die de minor/cursus FG&S (en daarmee ook Windesheim in het algemeen) op de kaart zet en zich sterk maakt voor professionalisering van de filantropische sector.

Op verzoek van Bert Sleijster, Ab Steunenberg en Pascal de Vries werd een verkennend onderzoek uitgevoerd onder alumnistudenten en -cursisten om te kijken of dezelfde behoefte onder deze groep heerste.
Dat bleek het geval te zijn: meer dan 80% van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan een dergelijke alumnivereniging en bereid te zijn lid te worden.

Niet kort daarna werden plannen gemaakt om de alumnivereniging op te richten.
Er werd een oprichtingsbestuur samengesteld en er werd meerdere keren vergaderd.
Uiteindelijk werd op 15 juni 2017 een openingsevent georganiseerd.
Op 29 maart 2018 passeerde bij notaris Egbert Willems in Almelo de oprichtingsakte. Daarmee ging de vereniging officieel van start.

Margriet Mol – voorzitter

Junior projectmanager Nassau Fundraising

Eleon de Haas – vice voorzitter

Cultuurmakelaar

Aletta Makken – penningmeester

Eigenaar FilantroTante

Irene van Oostrum–  secretaris

Junior medewerker communicatie Ronald McDonald Kinderfonds

 

Girbe Buist – algemeen bestuurslid

Eigenaar Buist Belevingsprojecten

Bert Sleijster – algemeen bestuurslid

Docent Fundraising, Grantmaking and Marketing Hogeschool Windesheim

Missie en doelstelling

Vereniging PhilanthroPassion verbindt de leden onderling, aan de minor/cursus FG&S (International) en aan het werkveld en bevordert daarmee kennisdeling op het gebied van filantropie.

Onze doelstelling is als volgt:

  • het onderhouden van een alumninetwerk van studenten van de minor ‘Fundraising Grantmaking en Sponsoring’ (FG&S) en cursisten post-hbo FG&S aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle;
  • het versterken van de opleiding FG&S aan deze Hogeschool; –
  • het onderstrepen van het belang van onderwijs in de filantropische sector.